Gebruikersvoorwaarden

Versie 4, 8-5-2024

Algemeen

 1. Niped Prevention B.V. (hierna &niped) is intellectueel eigenaar van de Persoonlijke Gezondheidscheck (Nederlands Octrooi van 16 maart 2006, nr 1027047) en van diverse daarmee samenhangende producten, diensten, merk- en domeinnamen. De diensten van &niped worden aangeboden via een webapplicatie die wij het &niped platform
 2. De Persoonlijke Gezondheidscheck biedt inzicht de persoonlijke gezondheid en vitaliteit. Daarvoor wordt de online vragenlijst ingevuld en worden – indien van toepassing – fysieke metingen, zoals een bloeddrukmeting, vingerprik en/of urinetest uitgevoerd. Vervolgens worden motiverende tips gegeven om zelfstandig of met professionele begeleiding aan de slag te gaan. Allemaal vanuit de persoonlijke, online gezondheidsomgeving. De Persoonlijke Gezondheidscheck wordt veelal aangeboden door werkgevers en zorgverzekeraars.
 3. Wanneer de fysieke metingen onderdeel zijn van jouw Persoonlijke Gezondheidscheck en deze worden niet op locatie van een werkgever aangeboden, maakt &niped gebruik van de unieke Deze bevat materialen en instructies voor het zelfstandig uitvoeren van jouw buikomvangmeting, vingerprik en/of urinetest.
 4. Als je deelneemt via jouw werkgever of zorgverzekeraar kunnen zij jou de mogelijkheid bieden om jouw gezondheidscheck te koppelen aan een zorgprofessional. Dat kan bijvoorbeeld een huisarts, bedrijfsarts, verpleegkundige, doktersassistente of leefstijlcoach zijn. Dit is altijd optioneel.
 5. Door het &niped platform en/of gerelateerde diensten te gebruiken en/of te bezoeken, stem je in met de navolgende algemene gebruikersvoorwaarden.

Gebruik platform

 1. Voor het inloggen op het platform, als genoemd onder artikel 1, is autorisatie door &niped vereist. Geautoriseerde toegang tot het platform is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het platform mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor aan de gebruiker autorisatie is verleend.
 2. Het platform bevat vertrouwelijke gegevens over jouw gezondheid. Je wordt erop gewezen dat je zorgvuldig met deze informatie moet omgaan. Het gebruik van dit platform wordt geregistreerd en is voorbehouden aan geautoriseerde gebruikers. Daarnaast dien je de inloggegevens geheim te houden die ten behoeve van het verkrijgen van toegang tot deze applicatie aan je zijn uitgereikt. Wanneer je onregelmatigheden in het gebruik of de inhoud van dit platform ontdekt, word je vriendelijk verzocht dit per e-mail te melden aan info@persoonlijkegezondheidscheck.nl.
 3. Pogingen voor het verkrijgen van toegang tot dit platform worden door &niped gelogd. Logfiles worden voor analysedoeleinden minimaal 3 maanden bewaard.
 4. Het deelnameverloop wordt geregistreerd en blijft bewaard gedurende de termijn dat het account actief is. Mocht het account voor een periode langer dan 2,5 jaar inactief zijn, dan zullen wij je een e-mail sturen en je informeren dat jouw account automatisch zal worden verwijderd na een half jaar, tenzij je binnen de aangegeven termijn aangeeft het account nog actief wenst te behouden. Mocht je niet op de e-mail reageren, dan zullen wij nog tweemaal een herinnering sturen. De eerste na drie maanden en de tweede en ook laatste herinnering na vijf maanden. Mochten wij dan geen reactie hebben ontvangen, zullen wij het account verwijderen. Bij geen activiteit of reactie op de mails wordt jouw account na drie jaar verwijderd. Hiermee worden op dat moment de nog aanwezige medische data volledig geanonimiseerd. Door het gebruik van het account wordt het account weer geactiveerd en begint opnieuw de periode van 2,5 jaar.

Persoonlijke Gezondheidscheck en jouw data

 1. &niped gaat er voor haar dienstverlening vanuit dat je de vragen zo nauwkeurig mogelijk en naar eer en geweten beantwoordt en eventuele bloed, urine of ontlastingsmonsters van jouzelf persoonlijk afkomstig zijn.
 2. Je kunt niet deelnemen als je zwanger bent of 6 maanden geleden zwanger bent geweest. Er zijn tijdens en 6 maanden na de zwangerschap te veel factoren die veranderd zijn, waardoor &niped geen betrouwbaar advies kan geven.
 3. Je kunt één of meer zorgverleners, als genoemd onder artikel 4, tijdelijke toegang verlenen tot jouw account, waarbij je bepaalde rechten kunt toekennen aan de zorgverlener. Hiervoor geef je expliciet toestemming tijdens jouw registratie.
 4. Wanneer jouw werkgever of zorgverzekeraar ervoor kiest om de Persoonlijke Gezondheidscheck aan te laten sluiten op de aanpak van de bedrijfsarts of arbodienst, kun je aangeven dat &niped jouw gegevens (persoonsgegevens en uitslag) mag delen met door &niped goedgekeurde professionals (zoals bv een BIG geregistreerde zorgprofessional, bedrijfsarts of een vitaliteitsadviseur). In sommige gevallen bespreken zij met jou de uitslag van de Persoonlijke Gezondheidscheck. Mocht een doktersassistent of praktijkondersteuner geen eigen BIG registratie hebben, dan is de (bedrijfs)arts volledig verantwoordelijk. Leefstijlcoaches, die toegang hebben tot de accounts van deelnemers zijn gehouden aan hun originele standaarden voor het vertrouwelijk omgaan met medische gegevens en hanteren de gedragscode zoals beschreven in het Kabiz en BLCN-register.
 5. Wanneer je deelneemt aan de Persoonlijke Gezondheidscheck op uitnodiging van jouw huisarts, dan worden jouw gezondheidsresultaten via een versleuteld e-mailbericht (met behulp van Zorgmail) gedeeld met jouw huisarts. Op deze manier kan jouw huisarts zelf contact met jou opnemen bij eventuele gezondheidsrisico’s en kunnen jouw meetwaarden aan jouw andere gezondheidsdata worden toegevoegd. Wij vragen in dit geval naar jouw BSN tijdens de registratie met het doel te waarborgen dat de in het kader van de verlening van zorg te verwerken persoonsgegevens op die cliënt betrekking hebben.
 6. Geanonimiseerde gegevens over jouw gezondheid, familie, leefstijl, meetwaarden, geslacht, geboortemaand en -jaar kunnen geanonimiseerd beschikbaar worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Wanneer je deelneemt via Sanquin worden jouw geanonimiseerde gegevens in geen geval beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek door &niped. In dat geval worden jouw geanonimiseerde gegevens gedeeld met Sanquin waarvoor je een toestemmingsformulier van Sanquin hebt ingevuld.
 7. Jouw NAW-gegevens (naam, adres, geboortedatum en geslacht) – geen medische data- kunnen beschikbaar worden gesteld aan jouw verzekeraar ten behoeve van (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor het gebruik van de Persoonlijke Gezondheidscheck. Hiervoor hoef je zelf geen kosten te dragen en dit heeft geen effect op uw eigen risico.
 8. Bij deelname via een werkgever of verzekeraar, kunnen jouw gegevens worden opgenomen in een een macrorapportage die jouw werkgever of verzekeraar van &niped ontvangt. Die geldt vanaf minimaal 30 afgeronde deelnames en deze groepsresultaten zijn nooit herleidbaar naar jou als individuele deelnemer.
 9. Als je gebruik maakt van de aanvullende modules van de Persoonlijke Gezondheidscheck hebben wij ook jouw volledige adresgegevens en voor- en achternaam nodig om de materialen voor het uitvoeren van het onderzoek naar je toe te kunnen sturen. Jouw naam en adres worden hiervoor eenmalig doorgegeven aan een gecontracteerd distributiecentrum en bezorgdienst. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de services of functies waarvoor &niped contractuele afspraken met hen heeft. Hierin staat ook dat zij jouw gegevens na het verlenen van de service direct moeten vernietigen.

Overig

 1. &niped evalueert haar dienstverlening met betrekking tot de kwaliteit en effectiviteit ook middels periodieke enquêtes. Deze evaluatie is niet verplicht en je kunt je hiervoor te allen tijde afmelden.
 2. Wanneer je gebruik maakt van de checkbox, als genoemd in artikel 3, stuurt &niped maximaal één extra checkbox naar een deelnemer als de oorzaak van het niet kunnen doen van de metingen te wijten is aan &niped. Als een nieuwe checkbox verzonden dient te worden, op verzoek van de deelnemer, of de oorzaak van bij de deelnemer ligt, dan zijn deze kosten voor de opdrachtgever.
 3. Wanneer het bloed en/of urine zou worden geanalyseerd bij verschillende laboratoria, kan de uitslag verschillen. &niped hecht veel waarde aan de kwaliteit van de metingen en laat daarom alle analyses bij één laboratorium bepalen. Mogelijke vervolganalyses die de gebruiker zelf laat doen naar aanleiding van het gezondheidsrapport, zouden daarom een andere uitkomst kunnen hebben als de analyses worden uitgevoerd door een ander laboratorium.
 4. De inhoud van het platform, als genoemd in artikel 1, en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van of gelicenseerd door &niped. De inhoud wordt aan gebruiker geleverd ter informatie en voor zijn/haar persoonlijk gebruik en mag op geen enkele andere wijze worden gebruikt, gekopieerd, gedistribueerd, gemodificeerd, verzonden, verkocht of anderszins aan anderen dan gebruiker zelf beschikbaar worden gesteld.
 5. &niped heeft een inspanningsverplichting tot het technisch werkend beschikbaar stellen en houden van de website en de onderdelen en een voldoende beveiliging daarvan. &niped voldoet aan de NEN-7510 en ISO-27001 voor informatiebeveiliging in de zorg. Bij het verzenden en ontvangen van informatie wordt deze versleuteld. &niped gebruikt minimaal TLS 1.2 versleuteling voor de overdracht van informatie en ondersteunt TLS1.3.
 6. &niped staat ervoor in dat uitsluitend gebruik gemaakt wordt van betrouwbare producten en betrouwbare partners.
 7. &niped selecteert op basis van algemeen aanvaarde kwaliteitsnormen de interventies die aan deelnemers geadviseerd kunnen worden. Opdrachtgevers kunnen eigen interventies toevoegen die aan deelnemers geadviseerd worden. Zij kunnen ook de voorwaarden bepalen, op welke wijze de interventie worden aangeboden. &niped aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit, effectiviteit en/of kosten van de interventies, die door de opdrachtgever (niet zijnde &niped) aan een deelnemer worden geadviseerd.
 8. &niped aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan &niped te verwijten zijn, zoals (maar niet gelimiteerd tot) storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in internetverbindingen, storingen in telefoonverbindingen, overbezetting van verbindingen, tekortkomingen van derden waarvan &niped afhankelijk is, overheidsmaatregelen, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van derden die diensten leveren aan &niped en (inter)nationale conflicten.
 9. &niped aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door ongeautoriseerd gebruik door de gebruiker zelf van de Website of van onderdelen hiervan door de gebruiker zelf. Hieronder is begrepen de verspreiding van schadelijk of bij Wet verboden materiaal en de gevolgen van acties van derden die zich toegang hebben verschaft tot de Website of onderdelen daarvan. &niped is bevoegd om schadelijk en/of verboden materiaal onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing van de website en onderdelen daarvan te verwijderen.
 10. De gebruiker vrijwaart &niped van alle aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met ongeautoriseerd gebruik van de website of onderdelen daarvan door de gebruiker zelf, zoals bedoeld in artikel 21 hierboven.
 11. &niped heeft procedures opgesteld om in een geval van een beveiligingsincident en/of datalek maatregelen te kunnen treffen en te voldoen aan de privacyregels en -richtlijnen, zoals is vastgelegd in de AVG. Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze privacyverklaring.
 12. &niped doet er alles aan om klachten te voorkomen. Voor het geval een deelnemer een klacht wil indienen dan is een protocol klachtenbehandeling van toepassing dat opgevraagd kan worden bij info@persoonlijkegezondheidscheck.nl.
 13. De deelnemer kan te allen tijde via het eigen account aangeven dat hij/zij de persoonsgegevens wil laten verwijderen. Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze privacyverklaring.
 14. &niped is bevoegd om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De deelnemer wordt over eventuele wijzigingen per e-mail geïnformeerd met de mogelijkheid tot verwijderen van het account indien niet akkoord. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie, die je kunt herkennen aan de datum op het document.
 15. Op geschillen met betrekking tot de toepassing van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deelname via SOL/SIVAG

 1. Het kan zijn dat jouw werkgever de Persoonlijke Gezondheidscheck aanbiedt met ondersteuning van Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) of Stichting Service Instituut Veiligheid, Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (SIVAG). Je bent hier dan door jouw werkgever over geïnformeerd. Wanneer jouw Persoonlijke Gezondheidscheck onder SOL of SIVAG valt en je gaat akkoord met de algemene voorwaarden, dan ga je akkoord met het feit dat jouw voornaam, achternaam en e-mailadres worden gedeeld met SOL/SIVAG en de projectbeheerder WeCreate (enkel het team Risk & Compliance). De gegevens kunnen worden gedeeld met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wanneer hier actief om gevraagd wordt. De doelen van het delen van de gegevens zijn:
  • Bewijslast voor deelname
  • Steekproef evaluatie door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bewaartermijn voornaam, achternaam en e-mailadres: vanuit de subsidieregeling is er een bewaartermijn van 10 jaar voor de volledige subsidieadministratie voor de hoofdaanvrager, dit geldt dus ook voor deze gegevens.