privacyverklaring

Wilt u in een notendop weten hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan? Annabel legt het u uit in onderstaand filmpje! Lees ook eens onze blog over privacy. Klik hier om te lezen.   

Privacyverklaring

De Persoonlijke Gezondheidscheck partners zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de gegevens van haar gebruikers van essentieel belang is. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is NIPED Prevention B.V. (hier na te noemen &niped).

U kunt altijd contact opnemen met ons via info@persoonlijkegezondheidscheck.nl.
Heeft u een klacht over de privacy van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@niped.nl.

&niped houdt zich bij het verwerken van de persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679/EC (AVG), de Privacy Richtlijn (95/46/EG), de Richtlijn privacy en elektronische communicatie  (2002/58/EG), overige privacywetgeving.

Gegevens die verzameld worden

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u direct of indirect te identificeren bent. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, uw e-mailadres en geslacht. Gezondheidsgegevens bevatten informatie over uw gezondheid, familie en leefstijl en uw meetwaarden.

Na uw toestemming verwerkt &niped uitsluitend uw gegevens voor het verrichten van de doeleinden zoals hieronder omschreven, tenzij daartoe wettelijk of gerechtelijk anders over wordt beslist. Indien er doeleinden worden toegevoegd of gewijzigd, zal opnieuw of extra toestemming van u gevraagd worden:

U kunt uw toestemming ten alle tijde intrekken. Indien u uw gegevens wilt verwijderen (lees het hoofdstuk ‘Verwijderen of wijzigen van gegevens’ van deze Privacyverklaring) zullen wij uw gegevens niet meer verwerken voor de doeleinden 1 t/m 6. Voor doeleinde 7 en 8 kunt u uw toestemming eenvoudig intrekken door binnen uw persoonlijke account in te loggen en bij ‘mijn account’ het vinkje uit te zetten.

 1. U deel laten nemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck
  Om een persoonlijk gezondheidsrapport te maken hebben wij uw e-mailadres, geboortedatum en geslacht nodig. Met uw e-mailadres maakt u een persoonlijk, beveiligd account aan op deze website en met uw geboortedatum en geslacht worden de vragen van de Persoonlijke Gezondheidscheck op uw situatie afgestemd. Op basis van specifieke vragen en gekozen modules door de opdrachtgever  bepalen  we de inhoud van uw Persoonlijke Gezondheidscheck. Het kan zijn dat op basis hiervan ook uw telefoonnummer wordt uitgevraagd voor een extra beveiliging van uw account, door middel van een sms-code.
  Uw persoonlijk account van de Persoonlijke Gezondheidscheck vult u aan met vragen over uw gezondheid, familie, leefstijl en meetwaarden. Deze gegevens blijven opgeslagen binnen uw persoonlijk account, zodat u bij een volgende deelname niet opnieuw alle vragen hoeft in te vullen en u uw Gezondheidsrapport van eerdere deelnamen kunt vergelijken.
  Als u ook gebruik maakt van de aanvullende modules van de Persoonlijke Gezondheidscheck hebben wij ook uw adres en naam nodig om de materialen voor het uitvoeren van het onderzoek naar u toe te kunnen sturen. Uw naam en adres worden hiervoor eenmalig doorgegeven aan een gecontracteerd distributiecentrum en bezorgdienst. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de services of functies waarvoor &niped contractuele afspraken met hen heeft. Hierin staat ook dat zij uw gegevens na het verlenen van de service direct moeten vernietigen.
  Wanneer u via uw werkgever deelneemt en de bedrijfsarts op locatie de metingen uitvoert, geeft u tijdens de registratie van uw account toestemming dat deze bedrijfsarts uw gegevens mag inzien. De bedrijfsarts zal de metingen verwerken via de professional portal van de Persoonlijke Gezondheidscheck.
  Als er een noodzakelijke verplichting is vanuit de verwerkingsverantwoordelijke (zorg)instelling, dan zal alleen indien nodig uw BSN nummer uitgevraagd worden. In alle andere gevallen is uw BSN nummer niet nodig en wordt ook niet uitgevraagd. Wanneer er spraken is van een verplicht verwerking van BSN-nummer, zijn technische maatregelen getroffen om de informatie zo optimaal mogelijk te beschermen.
  We zullen u op de hoogte houden van uw deelname, door hier e-mails over te sturen naar het opgegeven e-mailadres. Wilt u deze herinneringsberichten niet meer ontvangen, dan kunt u dit wijzigen in uw eigen account of een e-mail sturen naar: info@persoonlijkegezondheidscheck.nl
 2. Macrorapportage
  Indien u meedoet via uw werkgever of verzekeraar, dan kan uw werkgever of verzekeraar een macrorapportage ontvangen met de gezondheidsgegevens op groepsniveau. Dit macrorapport is anoniem en niet te herleiden naar een individuele deelnemer. Het macrorapport wordt opgeleverd in een uitgebreide vorm als er meer dan 30 Gezondheidsrapporten zijn; mochten er minder dan 30 deelnemers zijn dan  in beknopte vorm (zonder percentages en/of significanties) Soms worden er extra vragen gesteld aan het begin van de vragenlijst, bijvoorbeeld op welke afdeling of welke branche u werkt. Uw werkgever of verzekeraar krijgt dan op groepsniveau inzicht in welke gezondheidsrisico’s er zijn binnen deze groep. Ook voor deze uitgebreide terugkoppeling op groepsniveau moeten er minimaal 30 gezondheidsrapporten zijn, zodat we uw privacy kunnen bewaken.
 3. Wetenschappelijk onderzoek
  Geanonimiseerde gegevens over uw gezondheid, familie, leefstijl, meetwaarden, geslacht, geboortemaand en -jaar kunnen geanonimiseerd beschikbaar worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. &niped heeft hiervoor een contract met Stichting NIPED Databeheer. Stichting NIPED Databeheer heeft een contract met Stichting NIPED Research. Stichting NIPED Research stelt de geanonimiseerde en geaggregeerde data beschikbaar aan gecontracteerde kennispartners, zoals universiteiten en kennisinstituten, voor wetenschappelijk, niet-commercieel, onderzoek op basis van een vastgesteld protocol. Daarnaast kan de data gebruikt worden in het &niped jaarverslag en voor analyses om de gezondheid van Nederland in kaart te brengen.
 4. Verbeteringen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck
  &niped evalueert de Persoonlijke Gezondheidscheck continue zodat de kwaliteit en effectiviteit steeds wordt verbeterd. &niped kan uw gegevens gebruiken om te vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend klantonderzoek of tevredenheidsonderzoek.
 5.  Technische verbeteringen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck
  &niped evalueert de technische kwaliteit van de Persoonlijke Gezondheidscheck continue. Dit doen we door foutief gebruik en onjuiste werking van de Persoonlijke Gezondheidscheck in technische logbestanden vast te leggen. Hierin kan uw gebruikersnaam en eventuele ingevulde gegevens in vastgelegd worden. Deze bestanden worden enkel voor interne verbetering gebruikt. De gegevens over uw actieve sessie worden verwijderd op het moment dat u uitlogt of u automatisch wordt uitgelogd. De technische logbestanden worden voor veiligheidsanalyses 3 maanden bewaard.
 6. Vergoeding via zorgverzekeraar
  Wanneer u bij uw registratie akkoord heeft gegeven dat &niped de door u afgenomen modules van de Persoonlijke Gezondheidscheck mag delen met uw verzekeraar voor vergoedingsdoeleinden, dan kan &niped de betreffende gegevens die hiervoor nodig zijn doorgeven aan uw verzekeraar. Hiervoor worden enkel de gegevens die wettelijke verplicht zijn om vergoedingen in te dienen gebruikt, te weten: geslacht, geboortedatum, postcode en huisnummer. Dit is uiteraard exclusief de uitkomst van uw deelname en alleen indien de gegevens van uw verzekeraar bij ons bekend zijn.
 7. Inzicht door (zorg)professional
  Wanneer uw werkgever ervoor kiest om de Persoonlijke Gezondheidscheck aan te laten sluiten op de aanpak van de bedrijfsarts of arbodienst, kunt u in uw account aangegeven dat &niped uw gegevens (persoonsgegevens en uitslagen) mag delen met de BIG geregistreerde zorgprofessional zoals bijvoorbeeld de bedrijfsarts. In sommige gevallen is de zorgprofessional een vitaliteitsadviseur of coach die de uitslag met u bespreekt. Zij werken altijd onder de verantwoording van een BIG geregistreerde arts.
  Indien u toestemming geeft kan dit ook betekenen dat de zorgprofessional contact met u zal opnemen bij een verhoogde uitslag, zodat u dit samen kunt bespreken. Wij kunnen uw gegevens alleen doorgeven als de gegevens van de zorgprofessional bij ons bekend zijn en deze gebruik maakt van de Professional Portal van de Persoonlijke Gezondheidscheck. U kunt deze toestemming zelf verlenen en intrekken in uw eigen account.
 8. Nieuwsbrief
  Bij registratie kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de Persoonlijke Gezondheidscheck. De nieuwsbrieven bevatten algemene informatie over gezondheid en worden alleen verstuurd als u hier toestemming voor geeft. Als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, kunt u dit aangeven in uw eigen account of een e-mail sturen naar: info@persoonlijkegezondheidscheck.nl.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

&niped handelt in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij voldoen aan de volgende zaken:

 • Recht op inzage: U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Bij de hierboven genoemde doeleinde wordt beschreven hoe uw gegevens worden verwerkt;
 • Recht op correctie: U heeft het recht uw gegevens aan te passen en aan te vullen. Dit recht heeft slechts betrekking op 'feiten', gegevens zoals naam en geboortedatum waarover in het algemeen geen verschil van mening kan bestaan;
 • Recht op verwijdering en ‘vergeten te worden’: U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen en om op die manier vergeten te worden;
 • Recht van beperking: U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens op te schorten, bijvoorbeeld als u van mening bent dat uw gegevens niet correct of onvolledig zijn;
 • Recht van bezwaar: U heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen bepaalde vormen van gebruik van uw gegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat uw gegevens niet correct of onvolledig zijn;
 • Recht van overdracht: U heeft het recht om uw gegevens over te kunnen dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit betreft aangeleverde gegevens zoals de NAW gegevens, de beantwoording op de vragenlijst en/of metingen die gedaan zijn en niet de afgeleide gegevens zoals de rapport en adviesteksten. Deze gegevens zijn echter altijd in te zien in uw persoonlijke account.

Algemeen gegevensbescherming

Als u vragen of opmerkingen heeft over de Persoonlijke Gezondheidscheck kunt u contact opnemen met de Servicedesk. De Servicedesk is te bereiken per telefoon, e-mail of door een contactformulier in te vullen op de website. Om u verder te kunnen helpen ziet de Servicedesk enkel uw e-mailadres, geboortedatum, geslacht en bij aanvullende modules ook uw naam, uw adres en afgenomen modules, zonder kennis te nemen van de inhoud van de modules. Aantekeningen over uw vraag worden bewaard. Als u nog een keer belt, kunnen we u hiermee snel verder helpen.

&niped kan de persoonsgegevens van uw account combineren met de persoonsgegevens die u via andere media verstrekt, zoals wanneer u telefonisch contact met ons opneemt via onze servicedesk of gebruik maakt van de betaling via Omnikassa, om tot een betere dienstverlening te komen.

&niped bewaart de persoonsgegevens die u bij registratie of anderszins heeft verstrekt en die tijdens het gebruik van de Persoonlijke Gezondheidscheck worden gegenereerd, zolang u een actief account heeft en uitsluitend voor de hierboven genoemde doeleinden. Volgens de geldende richtlijnen en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) zal Stichting NIPED databeheer de gezondheidsgegevens minimaal 20 jaar bewaren.

De gezondheidsgegevens en persoonlijke gegevens van een gebruiker zijn te allen tijde op fysiek gescheiden en beveiligde plekken opgeslagen. Alleen wanneer de gebruiker zelf met zijn of haar persoonlijke gebruikersnaam op zijn/haar persoonlijke account inlogt, worden deze gegevens via een beveiligde verbinding samengevoegd. Op deze manier is de gebruiker de enige die toegang heeft tot zijn of haar gezondheidsgegevens.

De toestemming voor de doeleinden, zoals hierboven beschreven kunt u altijd intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming van vóór de intrekking. Wanneer u de toestemming op deze privacy verklaring intrekt kan &niped haar dienstverlening niet meer voor u uitvoeren.

Verwijderen of wijzigen van gegevens

Wanneer u uw persoonsgegevens wilt verwijderen, inzien of corrigeren, kunt u dit zelf in uw online account doen. Bij een verzoek tot verwijdering, zult u eerst een bevestigingsmail ontvangen of u zeker bent dat u uw account gegevens wilt verwijderen. Indien er geen bezwaar op dit verzoek wordt gemaakt, zullen uw gegevens na een werkdag verwijderd worden. Bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens blijven de dan geanonimiseerde gezondheidsgegevens echter wel beschikbaar voor het onderzoek. Als u ons verzoekt om uw gegevens te verwijderen kan &niped haar dienstverlening niet meer voor u uitvoeren.

Wilt u persoonsgegevens overdragen, dan kunt u uw verzoek versturen naar info@persoonlijkegezondheidscheck.nl. Ter controle van uw identiteit vraagt &niped een kopie van uw identiteitsbewijs, waarvan uw pasfoto en burgerservice nummer zijn zwartgemaakt (dit ter bescherming van uw privacy). &niped reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

We zullen bij wijziging, verwijdering of beperking ook gecontracteerde verwerkers op de hoogte stellen.

Lees hier meer over Autoriteit Persoonsgegevens

Informatiebeveiliging

Autoriteit Persoonsgegevens houdt er toezicht op dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd. De Functionaris Gegevensbescherming is aangemeld bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens hanteert &niped de NEN-7510 voor informatiebeveiliging in de zorg. Deze norm staat voor informatiebeveiliging in de zorg en is ontwikkeld om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid te waarborgen van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden:

 • Beschikbaarheid - informatie en diensten zijn er op het moment dat ze nodig zijn
 • Vertrouwelijkheid - informatie en diensten zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen
 • Integriteit - Informatie is juist en volledig en diensten functioneren correct

&niped gebruikt dezelfde technieken die ook gebruikt worden bij internetbankieren. Zo maakt &niped gebruik van een 128-bit TLS 1.0-1.2 verbinding van Globalsign. Dit type verbinding wordt ook bij internetbankieren gebruikt om op een veilige wijze versleutelde gegevens uit te wisselen.
Lees hier meer over NEN-7510

&niped beveiligt elke door haar gecontroleerde webpagina die persoonlijke informatie verzamelt, maar kan de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die via het internet worden verstuurd niet garanderen. Wij raden u aan voorzichtig te zijn bij het verzenden van persoonsgegevens via het internet, met name persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid. &niped kan niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang tot uw persoonlijke informatie zal krijgen. U moet daarom bij het verstrekken van persoonsgegevens via het internet zowel de voordelen als de risico's afwegen.

&niped slaat uw persoonsgegevens op op beveiligde servers in verschillende landen binnen de Europese Economische Ruimte die naar Europese Unie standaarden een adequaat beschermingsniveau bieden.

Klachten behandeling

Heeft u vragen of klachten rondom de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met &niped via info@persoonlijkegezondheidscheck.nl.

Heeft u een klacht over de privacy van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@niped.nl of kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Andere sites

Op de website treft u ook links naar andere websites. &niped kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacygegevens van de betreffende website.

Cookies

Op de site van De Persoonlijke Gezondheidscheck wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens het bezoeken van een website op uw computer worden opgeslagen. Deze informatie is nodig voor het goed functioneren van een website. Cookies kunnen informatie over uw klikgedrag, taalinstellingen en persoonlijke voorkeuren op de website verzamelen.

Waar zorgen cookies voor?

Cookies worden door de Persoonlijke Gezondheidscheck gebruikt om u te herkennen als u de website bezoekt, zodat u gemakkelijk naar uw persoonlijke account kan gaan. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om de website gemakkelijker te maken voor u. Wij kunnen hiermee de website steeds blijven verbeteren. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals e-mailadres of persoonsgegevens uit cookies worden herleid.

Waar gebruiken wij cookies voor?

 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen
 • het opslaan van voorkeuren, zoals de locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • het uitlezen van browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 • het mogelijk maken om te reageren op onze website

Sommige cookies plaatsen we altijd om de website goed te laten werken, zodat je ingelogd kunt blijven bijvoorbeeld. Ook plaatsen we een Google Analytics-cookie om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren, waarbij het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. Dit noemen we een ‘functionele cookie’. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, delen we geen informatie uit met Google en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Onze website maakt ook gebruik van niet noodzakelijke cookies, maar die wel nuttig zijn. Zodat je feedback kunt geven of berichten kunt delen op social media. Deze worden alleen geplaatst als u akkoord gaat met de cookies.

Lees hier meer over de gebruikte cookies op onze website:

Persoonlijke Portaal

LET OP: op het persoonlijke portaal worden géén cookies geplaatst. Dit betekent dat op het moment dat u zich gaat registreren of inloggen, hier geen enkele cookie meer geplaatst wordt. Zo kunnen wij uw privacy garanderen. 

Op de publieke website plaatsen wij wel cookies, om de website werkend te houden.

Wanneer u nu op de site komt worden deze cookies standaard ingeladen:

 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • WordPress

Dit zijn functionele cookies die essentieel zijn voor het gebruik van de website.

Wanneer u op 'akkoord' klikt, worden ook de volgende cookies geactiveerd:

 • Zopim
 • Google Adwords conversion

Deze cookies worden enkel geactiveerd nadat u goedkeuring hebt gegeven door op 'akkoord' te klikken in de cookiemelding.

Als u op 'niet akkoord' klikt, worden deze cookies ook niet geplaatst.

Lees hieronder meer over de cookies:

 Publieke website
 Cookie  Geplaatst door  Duur  Doel
 Google Analytics  Google Analytics  2 jaar Geanonimiseerde tracking cookie om het  gebruik van onze website bij te houden
 Google Tagmanager  Google  2 jaar Om de mogelijkheid te geven om cookies te accepteren of te weigeren
 Zopim   Zopim  1 jaar  Om de mogelijkheid te bieden om met de ServiceDesk te chatten.
Google adwords conversion  Adwords Om bij te kunnen houden hoe vaak een doelconversie is behaald vanuit Adwords
WordPress Persoonlijke Gezondheidscheck Om de formulieren in te laden op de website en te laten werken.

 

Hoe lang blijven cookies op mijn computer?

De meeste cookies gaan weg als u de website van de Persoonlijke Gezondheidscheck verlaat. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren op uw computer staan. Via de instellingen in uw browser kunt u altijd de cookies verwijderen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, bepaalde functies van de website verloren kunnen gaan of onderdelen niet goed werken.

Cookies van derden partijen?

Sommige onderdelen op onze website, zoals teksten, documenten, plaatjes of filmpjes, kunnen van derde partijen zijn. Wij hebben niet altijd inzicht in cookies die op deze manier op onze website worden gebruikt. Mocht u deze tegenkomen, neem dan contact met ons op. U kunt de cookies van derden partijen ook uitschakelen via de instellingen in uw browser.

Algemene gebruikersvoorwaarden

Voor deelname aan de Persoonlijke Gezondheidscheck wordt de gebruiker geïnformeerd over de exacte bepalingen betreffende de bescherming van vertrouwelijke identiteit- en medische gegevens. Lees hier de algemene gebruikersvoorwaarden.

Deelname tussen 16 en 18 jaar

Je kunt deelnemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck vanaf 16 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar kun je de online vragenlijst invullen (zonder aanvullend medische testen). We raden je aan om je ouder of voogd te informeren dat je meedoet aan de Persoonlijke Gezondheidscheck, omdat hier ook een medisch advies kan volgen.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en applicaties, onderliggende databanken en de informatie die u aan ons verstrekt bij &niped.

Deelnemers mogen de informatie uit hun eigen account raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van het platform of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) het &niped platform in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de webapplicatie van &niped en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van &niped.

In geval u ongevraagd ideeën en / of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op het platform plaatst of deze toestuurt aan &niped via e-mail of anderszins, zal &niped gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en &niped zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart hierbij &niped terzake van alle schade en kosten die &niped lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en / of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Continuïteit

U stemt ermee in dat de persoonsgegevens die NIPED Prevention B.V. van u verzamelt bij het verrichten van de diensten via deze website deel uitmaken van een databank die eigendom en gecontroleerd wordt door &niped die eventueel verkregen kan worden door een derde in het geval dat &niepd haarzelf, een andere vennootschap die eigenaar van de databank is of de business unit waarin de betrokken commerciële activiteiten zijn ondergebracht, geheel of gedeeltelijk worden doorverkocht aan een derde.

In het geval dat &niped het voorwerp wordt van of overgaat tot een overname, fusie, verkoop of andere transactie die tot gevolg heeft dat haar database of de vennootschap die de database in eigendom heeft wordt verkregen door een derde, stemt u er bij voorbaat bij in dat &niped uw persoonsgegevens openbaar mag maken aan haar adviseurs en de verkrijgende derde, zowel tijdens als na de transactie, met het oog op het faciliteren en sluiten van de transactie. Als de transactie gesloten is, zult u worden geïnformeerd over de over de transactie en de eigendom en zeggenschap over de database met persoonsgegevens die u aan &niped heeft verstrekt zullen worden overdragen aan de derde, in overeenstemming met de bepalingen en beperkingen in deze privacyverklaring. Indien de transactie niet wordt gesloten, zal &niped met de derde afspreken dat deze het gebruik van uw persoonsgegevens staakt.

Nietigheid

Is of worden deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Aanpassingen

Wij zullen deze privacyverklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website, de regels over verwerking van persoonsgegevens of de regels rondom cookies wijzigen. Door in te stemmen met deze privacyverklaring staat u ons toe dat we de inhoud van de verklaring en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf mogen wijzigen. Indien de huidige verwerkersdoeleinden veranderen of nieuwe verwerkersdoelen bijkomen zullen wij opnieuw uw toestemming hiervoor vragen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie, die u kunt herkennen aan de datum op het document.

Contact Informatie

Als u vragen heeft over het gebruik, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, of als u zich wilt afmelden voor toekomstige communicatie van &niped, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op deze website.
Als u uw persoonsgegevens wilt verwijderen, zullen de geanonimiseerde gezondheidsdata wel beschikbaar blijven voor wetenschappelijk onderzoek.

Lees hier meer over Autoriteit Persoonsgegevens

 

publicatie datum: 2 april 2021